Terms and Conditions

ENGLISH Version below

Polish version:

Regulamin sklepu internetowego MALE-ME

Data publikacji: 6.01.2017

Sklep internetowy MALE-ME działający pod adresem http://www.male-me.pl należy do Ewy Błoch,prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „MALE-ME Ewa Błoch” z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Karniszewicka 144, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 7311042180

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail info@male-me.pl oraz pod numerem telefonu 607483606.

 § 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)      Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2)      Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

3)      Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

4)      Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://www.male-me.pl,

5)      Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.male-me.pl,

6)      Sprzedawca – Ewa Błoch, prowadząca / prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MALE-ME Ewa Błoch” z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Karniszewicka 144, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 7311042180.

§ 2

Postanowienia wstępne

1.      Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2.  Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3.      Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

1)      dostęp do Internetu,

2)      standardowy system operacyjny,

3)      standardowa przeglądarka internetowa,

4)      posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4.      Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5.      Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.  Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2.      Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.

3.      Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 

4.      Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

5.      Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§ 4

Składanie zamówienia

1.      Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

2.      Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje Konto” lub w trakcie składania zamówienia.

3.      W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1)      wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

2)      z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

3)      zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kupuj jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,

4)      podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,

5)      wybrać metodę dostawy dostawy i płatności za zamówienie,

6)      zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

7)      kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.      Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu PayU, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu  PayU celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

5.      Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu PayU, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

1.      Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zakupionych produktów:

1) przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS - koszt: 0 zł, orientacyjny czas dostawy: 1 dzień roboczy od chwili zrealizowania zamówienia,

2)      odbiór osobisty w siedzibie Sklepu, tj. ul. Karniszewicka 144, 95-200 Pabianice

2.      Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Kupującego.

3.      Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

1)      przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy : 54114020040000380257566882

 

2)      płatność za pośrednictwem serwisu PayU –  (Id firmy:116715)

[§ 6

Realizacja zamówienia

1.      Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2.      Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy.

3.      Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.

4.      Czas realizacji zamówienia to od 1 do 21 dni.

5.   Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.

6.      Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.

7.      Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego albo powiadomił Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia. 

4.      Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu.

5.      Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu.

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

1.      Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2.       Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

3.      Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod   adresem http://www.male-me.pl/gwarancja_i_zwroty.php jednak nie jest to obowiązkowe.

4.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.      Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

6.      Konsumentponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.      W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

8.      Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.      Konsumentponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

1.      Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2.      Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3.      Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

1)      żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2)      żądać usunięcia wady,

3)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4)      złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4.      Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5.      Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://www.male-me.pl/gwarancja_i_zwroty.php, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.      Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

7.      Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

8.      Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

1.      Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2.      Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3.      Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

4.      Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

5.      Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

6.      Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

1)      ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

2)      ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

3)      rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

7.      Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

1)      wglądu do swoich danych osobowych,

2)      żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8.      Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

9.      Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

10.  Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.

11.  Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.      Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.      Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1)      zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

2)      zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3)      skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3.      Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4.      Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

1.      Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.

2.      Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 

 

 

ENGLISH VERSION

Terms and conditons of the online store MALE-ME

Date of publication: 06/01/2017

Online Store MALE-ME operating at http://www.male-me.pl belongs to Eve Błoch, doing business under the name "MALE-ME Ewa Bloch", based in Pabianice (95-200), ul. Karniszewicka 144, entered in the Central Register and Information on Economic Activity, speaking the NIP number 7311042180

Contact the store online is possible at headquarters indicated above, by e-mail info@male-me.pl and by calling 607 483 606.

 § 1

Definitions

For the purposes of this Regulation, the following meaning of the following concepts:

1) The buyer - natural person, legal person or defective legal person,

2) Civil Code - the Act of 23 April 1964. Civil Code (Dz.U.1964.16.93)

3) Consumer - a natural person, making purchases in the Shop in the field unrelated to their business or professional activity (in accordance with Art. 221 of the Civil Code)

4) Regulations - these Regulations, available at http://www.male-me.pl,

5) Shop - online shop operating at http://www.male-me.pl,

6) Seller - Ewa Błoch leading / conducting business under the name "MALE-ME Ewa Bloch", based in Pabianice (95-200), ul. Karniszewicka 144, registered in the Central Register and Information on Economic Activity, using the VAT number 7311042180.


§ 2

Preliminary provisions

1. Through the Shop Seller retailing, while also providing for Buyers electronic services. Through the store, the Buyer can purchase the products visualized on the Online Store.

2. Regulations define the terms and conditions of use Store, as well as the rights and obligations of the Seller and Buyer.

3. To use the Store, including in particular to make a purchase in the store, it is not necessary to meet the special technical conditions by a computer or other device Buyer. They are sufficient:

1) access to the Internet,

2) standard operating system,

3) a standard web browser,

4) have an active e-mail address.

4. The Buyer may not make a purchase in the store anonymously or under a pseudonym.

5. All prices of products shown on the Online Store are gross.

§ 3

Electronically supplied services

1. Through the store, the Seller provides to the Buyer's electronic services.

2. The basic service provided electronically to the Buyer by the Seller is to enable the Buyer placing an order in the Store. Placing an order is possible without the need to open an account in the store.

3. If the buyer decides to set up an account in the store, the Seller provides the Buyer the service electronically involving the setting up and maintaining an account in the store. The account data is stored Buyer and history made by him of ordering. The buyer logs in to the account using your email address and password defined by them.

4. Setting up an account in the store is done by filling in and sending, by means of an automatic mechanism Store, the registration form. Upon sending the registration form, between Buyer and Seller agreement is concluded for account maintenance in the store. The agreement is concluded for an indefinite period of time, the Buyer may terminate the agreement with immediate effect at any time by deleting the account.

5. Services are provided electronically to the Buyer free of charge. Paid, however, they are the sales contract concluded through the Store.

§ 4

Placing an order

1. The buyer can place an order as a registered client or as a guest.

2. Registered client is the buyer who has an account in the store. The buyer can create an account from the "My Account" or during ordering.

3. To place an order, the Buyer is obliged to take the following steps:

1) choose the product or products involved by clicking the "Add to Cart"

2) with a view cart click on "Proceed to checkout"

3) log in to your account in the store, create an account or select "Buy as a guest" - does not apply to the Buyer, who logged into your account before the start of the order,

4) provide the address for shipping orders and invoice data - if the Buyer has previously said specified data into account, you can choose the information without re-filling or give other details

5) choose the delivery method of delivery and payment for the order,

6) refer to the Terms and Conditions and accept it - Buyer accepts the Regulations only if you are familiar with its content and actually accepts its provisions; Acceptance of the Rules is voluntary, but

7) click on the button "Orders from the obligation to pay."

4. If the buyer has chosen the method of payment for the order in the form of payments through the service Allegro, after clicking on the button "Orders from the obligation to pay" Buyers will be taken to a transactional site Allegro in order to make payment for the order. After payment, the Buyer will feed back redirected to the Shop with your order confirmation. At that time an agreement to sell the products covered by the contract shall be deemed concluded between the Buyer and Seller.

5. If the buyer chose the method of payment for orders other than payment through the site Allegro, after clicking on the button "Orders from the obligation to pay" will be transferred immediately to a page with your order confirmation. At that time an agreement to sell the products covered by the contract shall be deemed concluded between the Buyer and Seller.

§ 5

Forms of delivery and payment method

1. The buyer has a choice of the following forms of delivery of products purchased:

1) shipment via courier UPS - cost: 0 zł, approximate delivery time: 1 working day from the moment of the order,

2) debit card at the headquarters of the shop, ie. Ul. Karniszewicka 144, 95-200 Pabianice

2. The cost of delivery shall be borne by the Buyer, unless Seller otherwise determine Store. Personal collection does not involve any additional costs of delivery to the Buyer.

3. The buyer has to choose from the following methods of payment for ordered products:

1) transfer to the Seller's bank account: 54114020040000380257566882

2) payment through the service Paypal - (Id of seller EP6BWKXL2FSDC)

[§ 6

Execution of the contract

1. After placing an order by the Buyer in accordance with the procedure described in § 3, e-mail address of the Buyer will be sent an order confirmation.

2. If the buyer has chosen the method of payment in the form of a transfer to the bank account of the Seller, is obliged to pay for the order within 7 days from the time of conclusion of the contract.

3. Performance of the contract is to prepare it for shipment to the Buyer, or to be picked up by the Buyer. Order shall be deemed completed at the moment of preparing the order for shipment or prepare to be picked up by the Buyer.

4. The delivery time is 1 to 21 days.

5. If the contract covers more than one product, the time of the contract is the longest period indicated in the description of the product in the order.

6. The delivery time is counted from the moment of payment for the order.

7. After completing the order Seller will send to the email address of the Buyer to confirm the order and will begin shipping the order to the Buyer or the Buyer informed about the possibility of receiving personal order.


§ 7

Termination of the contract Consumer

1. A consumer who has entered into an agreement with the Seller at a distance, has the right to withdraw from the contract without giving any reason within 14 days from the day of taking possession of the purchased items.

2. To withdraw from the contract, the consumer must inform the Seller of his decision to withdraw from the contract by an unequivocal statement - for example, the letter sent by mail, fax or e-mail.

3. The consumer may use the model withdrawal form, available at http://www.male-me.pl/gwarancja_i_zwroty.php but it is not mandatory.

4. To keep the deadline for withdrawal, it is enough to send consumer information on consumer exercising the right of withdrawal before the deadline for withdrawal.

5. The consumer is obliged to return the product vendor or give it to a person authorized by the Seller to receive immediately, but not later than 14 days from the date on which withdrew from the contract, unless the seller suggested that he receives the benefit. To meet the deadline simply return the product before its expiry

6. Consumer  pays direct cost of returning items.

7. In the event of cancellation, the Seller returns all consumer payment received from the consumer, including the cheapest available in the store the cost of supplying the products (if the cost of covered consumer) immediately, and in any case not later than 14 days from the date on which the seller was informed of exercising the right of withdrawal. Refund payments will be made using the same payment methods that have been used by the consumer in the initial transaction, unless the consumer has expressly agreed otherwise. In each case the consumer does not incur any fees in connection with the form of refund payments.

8. If the Seller is not suggested that he receives favor from the consumer, may withhold the reimbursement payments received from the consumer to the receipt of things back, or the consumer has supplied evidence of her return, depending on which event occurs first.

9.Consumer is resposnible for the reduction in value as a result of using the product in a way that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the product.

§ 8

Liability for defects

1. The seller is obliged to provide the Buyer with a product free of defects.

2. The seller is liable to the buyer if the product sold has a defect natural or legal person (warranty for defects).

3. If the product sold has a defect, the Buyer may:

1) demand replacement of the product free from defects,

2) demand the removal of defects,

3) submit a statement of the price reduction,

4) submit a statement of withdrawal from the contract.

4. If the buyer finds defect in the product, should inform the Seller, while defining his claim associated with a known defect or making a declaration relevant content.

5. The buyer may use the complaint form, available at http://www.male-me.pl/gwarancja_i_zwroty.php, but this is not mandatory.

6. The buyer, who performs privileges under the warranty may, at Seller's cost to deliver a defective product to the address of the Seller.

7. Seller will address submitted by the Buyer's complaint within 14 days of receipt of the complaint.

8. Details of Seller's warranty for defects is governed by the Civil Code (art. 556 - 576).

§ 9

Personal data and cookies

1. The Data Controller is Buyer Seller.

2. The Seller process the personal data of the Buyer solely for the purpose of the contract.

3. Providing personal data by the Buyer is voluntary but necessary to perform the contract.

4. The vendor may process personal data of the Buyer also for purposes other than performance of the contract after obtaining the approval of the Buyer.

5. The Seller guarantees the confidentiality of all personal data made available to him.

6. Personal data is collected with due diligence and adequately protected against access by unauthorized persons, and the processing is carried out in accordance with and subject to the conditions set out in detail:

1) the Act of 18 July 2002. On electronic services (i.e., OJ 2013. Pos. 1422)

2) the Act of 29 August 1997. Protection of Personal Data (i.e., OJ 2014. Pos. 1182)

3) Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 29 April 2004. On personal data processing documentation and technical and organizational conditions which should be fulfilled by devices and computer systems used for processing personal data (Journal of Laws No. 100, item. 1024 ).

7. Buyer shall have the rights defined in the legislation referred to in paragraph. 3 above, including in particular:

1) access to their personal data,

2) a request to supplement, update, or correct personal data, temporary or permanent suspension of their processing or removal if they are incomplete, outdated, untrue or collected in violation of the law or are no longer necessary for the purpose for which it was collected.

8. The Seller uses cookies (cookies), or small pieces of information stored on the device end of the Buyer (eg. A computer, tablet, smartphone). Cookies can be read by a computer system vendors.

9. The Seller stores cookies on your end buyer, and then accesses the information contained in them for statistical purposes, for marketing purposes (remarketing) and to ensure the proper operation of the Shop.

10. The Seller hereby informs the buyer that there is a possibility of such a configuration web browser, which makes it impossible to store cookies on your end buyer. In such a situation, the use of the Shop by the Buyer may be difficult.

 

§ 11

Final Provisions

 

1. Regulations are an integral part of the concluded between the Buyer and Seller sales contract.

 

2. Regulations come into force on the date of publication on the website store.

 

3. The Seller reserves the right to make changes in the Regulations. For contracts signed before the amendment of the Rules applicable version of the Rules in force at the date of conclusion of the contract.

 

 

 

 

Obsługiwane płatności
Obsługiwane płatności