GWARANCJA I ZWROTY

VI.        Prawo odstąpienia od umowy

1.    Konsument/Konsument-przedsiębiorca mogą odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wyjątek stanowią produkty i usługi przygotowane indywidualnie pod zamówienie Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy wykonane na specjalne zamówienie.

2.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.

3.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na naszej stronie: www.male-me.pl/gwarancja_i_zwroty.php#read lub w formie pisemnej na adres email info@male-me.pl przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia. Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru.

4.    Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu lub innym dowodem potwierdzającym zakup zwracanego towaru w naszym sklepie (np. potwierdzenie płatności za towar, mail potwierdzający zakup towaru), z adnotacją „Zwrot”.

5.    Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie do sklepu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6.    Zwrot towaru następuje na adres: MALE-ME Ewa Błoch, 95-200 Pabianice, ul. Karniszewicka 144.

7.    Zwrotu płatności za towar Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że w tym czasie Konsument/Konsument-przedsiębiorca zwrócił towar do Sklepu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy przy zakupie, chyba, że Konsument/Konsument-przedsiębiorca wyraźnie wskazał inną formę zwrotu płatności.

8.    Konsument/Konsument-przedsiębiorca otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów, w tym kosztów dostarczenia towaru w wysokości najtańszego sposobu wysyłki oferowanego przez sklep.

9. Zwrot produktów personalizowanych: w myśl Art. 38 Ustawy o prawach konsumenta „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrze”, odzież personalizowana – posiadająca haft na indywidualne zamówienie, ze wskazanymi inicjałami, nie może być zwrócona ani wymieniona, jak również nie ma możliwości anulacji zamówienia na ten produkt.

 

 

VII. Reklamacje

  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi towar bez wad.
  2. W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej zakupionych w Sklepie towarów, Użytkownik ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
  3. Reklamację należy przesłać za pośrednictwem formularza reklamacjiumieszczonego w naszym serwisie: www.male-me.pl/gwarancja_i_zwroty.php#read albo w formie pisemnej na adres email info@male-me.pl lub pocztą tradycyjną na adres MALE-ME Ewa Błoch, 95-200 Pabianice, ul. Karniszewicka 144 wraz z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia wady.
  4. Po otrzymaniu informacji odnośnie reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem w celu zamówienia usługi kurierskiej i odesłania towaru podlegającego reklamacji, na koszt Sprzedającego w dogodnym terminie.
  5. Działania jakie może podjąć Użytkownik w przypadku wystąpienia wady w towaru:
  6. a)     Użytkownik może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady zgodnie z określonymi zasadami Kodeksu Cywilnego.
  7. b) Złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny towaru albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika jest w stanie wymienić wadliwy towar na towar pozbawiony wad. Jeśli wada produktu jest nieistotna, to Użytkownik nie może odstąpić od umowy.
  8. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji zostanie ona rozpatrzona przez Sklep, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Sklep stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Sklepu.
  9. Sprzedawca oraz Użytkownik podejmą wszelkie starania do polubownego rozwiązania wszelkich sporów, zwłaszcza poprzez przeprowadzenie negocjacji.

 

--