GWARANCJA I ZWROTY

Załącznik 1: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

NIP ………………………………………..

(jeśli dokonywałeś zakupu z fakturę)

dane składającego oświadczenie

                               Dane Sklepu:

MALE-ME Ewa Błoch,

ul. Karniszewicka 144,

95-200 Pabianice,

NIP: 7311042180

REGON 471241300

e-mail: info@male-me.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… z MALE-ME Ewa Błoch, ul. Karniszewicka 144, 95-200 Pabianice, NIP 7311042180, REGON 471241300. zawartej na odległość w dniu………………………

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony do dnia ………………… w stanie niezmienionym.

……………………………

podpis składającego oświadczenie

 Załącznik 2: WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

NIP ………………………………………..

(jeśli dokonywałeś zakupu na fakturę)

dane składającego oświadczenie

                               Dane Sklepu:

MALE-ME Ewa Błoch,

ul. Karniszewicka 144,

95-200 Pabianice,

NIP: 7311042180

REGON 471241300

e-mail: info@male-me.pl

REKLAMACJA TOWARU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy*
  • nieodpłatną naprawę towaru*
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres*
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….*

……………………………

podpis składającego reklamacji

*niepotrzebne skreślić

Wyciąg z regulaminu

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1.    Konsument/Konsument-przedsiębiorca mogą odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wyjątek stanowią produkty i usługi przygotowane indywidualnie pod zamówienie Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy wykonane na specjalne zamówienie.

2.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.

3.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na naszej stronie: www.male-me.pl/gwarancja_i_zwroty.php#read lub w formie pisemnej na adres email info@male-me.pl przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia. Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru.

4.    Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu lub innym dowodem potwierdzającym zakup zwracanego towaru w naszym sklepie (np. potwierdzenie płatności za towar, mail potwierdzający zakup towaru), z adnotacją „Zwrot”.

5.    Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie do sklepu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6.    Zwrot towaru następuje na adres: MALE-ME Ewa Błoch, 95-200 Pabianice, ul. Karniszewicka 144.

7.    Zwrotu płatności za towar Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że w tym czasie Konsument/Konsument-przedsiębiorca zwrócił towar do Sklepu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy przy zakupie, chyba, że Konsument/Konsument-przedsiębiorca wyraźnie wskazał inną formę zwrotu płatności.

8.    Konsument/Konsument-przedsiębiorca otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów, w tym kosztów dostarczenia towaru w wysokości najtańszego sposobu wysyłki oferowanego przez sklep.

VII. Reklamacje

1.     Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi towar bez wad. Sprzedawca odpowiada za zgodność towaru z umową.

2.     W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową, Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji, w przypadku gdy niezgodność towaru z umową ujawni się w ciągu dwóch lat od jej wydania Użytkownikowi.

3.     Reklamację należy przesłać za pośrednictwem formularza reklamacji umieszczonego w naszym serwisie: www.male-me.pl/gwarancja_i_zwroty.php#read albo w formie pisemnej na adres email info@male-me.pl lub pocztą tradycyjną na adres MALE-ME Ewa Błoch, 95-200 Pabianice, ul. Karniszewicka 144 wraz z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia niezgodności towaru z umową..

4. Sklep ma obowiązek odebrać reklamowany towar od Klienta na koszt sklepu. W tym celu, Sklep ustala z Użytkownikiem termin oraz miejsce odbioru reklamowanego towaru.

5.     Działania jakie może podjąć Użytkownik w przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową:

a)    Użytkownik może żądać naprawy reklamowanego towaru, bądź wymiany na rzecz nową – zgodną z umową. W przypadku gdy wybrany przez Klienta sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową okaże się niemożliwy bądź związany z nadmiernymi kosztami dla Sklepu – Sklep może doprowadzić towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę w miejsce wymiany bądź przez wymianę w miejsce żądanej przez Użytkownika naprawy.

b) Złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny towaru albo o odstąpieniu od umowy. Użytkownik może skorzystać z tej opcji reklamacyjnej w przypadku gdy: niezgodność towaru z umową jest istotna; brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sklep próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; gdy sklep odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

6.     W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona przez Sklep, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Sklep stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Sklepu.

7.     Sprzedawca oraz Użytkownik podejmą wszelkie starania do polubownego rozwiązania wszelkich sporów, zwłaszcza poprzez przeprowadzenie negocjacji.

--