Regulamin

REGULAMIN SKLEPU WWW.MALE-ME.PL

I.  Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania z serwisu
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.male-me.pl za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonywać zakupu towarów dostępnych w sklepie.
 3. Sprzedawca – MALE-ME Ewa Błoch, ul. Karniszewicka 144, 95-200 Pabianice, NIP 7311042180, REGON 471241300, info@male-me.pl  
 4. Treści cyfrowe – pliki cyfrowe dostępne do pobrania po otrzymaniu płatności przez sklep lub treści wirtualne do odtworzenia na stronie serwisu do których Użytkownik otrzyma dostęp po otrzymaniu płatności przez sklep. Treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym.
 5. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Serwisu prowadzonego pod adresem www.male-me.pl
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu towarów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konsument-przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do CEiDG dokonująca zakupu towarów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca – firma, instytucja lub osoba fizyczna dokonująca zakupu na cele zarobkowe, zawodowe czy związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 9. Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.
 10. Serwis – strona internetowa na której zlokalizowany jest Sklep prowadzony pod adresem  www.male-me.pl
 11. Towar – produkt lub usługa oferowane do sprzedaży w sklepie.

II.         Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług serwisu na rzecz Użytkowników które stanowią w szczególności:

a)    sprzedaż towarów, czyli produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet – usługa płatna

b)   założenie i prowadzenie konta użytkownika w serwisie – usługa bezpłatna

 1. Asortyment towarów oferowanych za pośrednictwem strony obejmuje: odzież i dodatki męskie oraz vouchery do wykorzystania w e-sklepie.
 2. Informacje oraz opis oferowanych produktów i świadczonych usług Sklep zamieszcza przy każdym towarze na stronie www.male-me.pl

4.    Każdy Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach serwisu: www.male-me.pl/kontakt.php#read, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomość na adres:  info@male-me.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 607483606

 1. Dostęp do usług serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów informatycznych lub wystąpienia awarii niezależnych od Sprzedawcy. Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak najrzadziej i możliwie jak najkrócej.

6.    Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Sklepu, Konta użytkownika należy zgłaszać na adres mailowy info@male-me.pl  lub telefonicznie pod numerem telefonu 607483606

 1. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

III.       Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.    Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt lub usługę bezpośrednio na stronie Sklepu  www.male-me.pl/ oraz za pośrednictwem www.facebook.com/malemepl i www.instagram.com/malemepl

2.    Podczas procesu zamówienia Użytkownik ma możliwość założenia Konta użytkownika które daje mu dostęp do dodatkowych funkcji.

3.    W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:

a)    wyboru produktu lub usługi,

b)   wyboru sposobu dostawy,

c)    wyboru sposobu płatności.

4.    Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.

5.    Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy towar wysyłany jest za pobraniem, w takim przypadku realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po jego złożeniu.

6.    Brak zrealizowanej wpłaty przez Użytkownika w ciągu 7 dni tj. brak zapłaty za towar, spowoduje anulowanie zamówienia

7.    Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie lub u dostawców sklepu.

a)    częściowy brak towaru w zamówieniu – gdy brakujący towar jest częścią większego zamówienia, Użytkownik jest informowany o brakach i podejmuje decyzję o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w części lub w całości zgodnie z decyzją Użytkownika. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje maksymalnie w ciągu 7 dni od anulowania zamówienia.

b)   całkowity brak towaru w zamówieniu – gdy towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców sklepu i nie ma możliwości realizacji zamówienia Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w całości maksymalnie w ciągu 7 dni od anulowania zamówienia.

8.    Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez Użytkownika przyjdzie wiadomość z informacją dotyczącą:

a)    potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży,

b)   braku części lub całości zamówienia w związku z brakiem towaru,

c)    braku możliwości realizacji zamówienia w związku z brakiem zapłaty.

9.    Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

10.Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Po wybraniu przez Użytkownika odpowiedniej opcji i przekazaniu niezbędnych danych, do zamówienia wystawiana jest faktura zakupu.

11.Do momentu zrealizowania zamówienia tj. do czasu przekazania towaru do wysłania Użytkownik może dokonać zmian w zamówieniu włącznie z wycofaniem złożonego zamówienia w całości.

12.Aby dokonać zmian w zamówieniu należy skontaktować się ze sklepem poprzez formularz kontaktowy: dostępny w serwisie www.male-me.pl/kontakt.php#read lub wysyłając wiadomość na adres e-mail info@male-me.pl, lub telefonicznie pod numerem 607483606.

13.Modyfikacje zamówienia w zakresie: adresu wysyłki, polecenia zwrotu nadpłaty mogą zostać złożone tylko w formie pisemnej za pośrednictwem formularza kontaktowego: www.male-me.pl/kontakt.php#read  na stronie sklepu lub za pośrednictwem maila na adres: info@male-me.pl

IV.        Warunki płatności w sklepie internetowym i koszty dostawy

1.    Ceny towarów w sklepie internetowym zostały podane w złotych polskich i zwierają należne podatki.

2.    Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury niezawierające podatku VAT

3.    Każdy towar posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia.

4.    Sklep ma prawo do:

a)    zmiany ceny towarów znajdujących się w Sklepie,

b)   wprowadzania nowych towarów i usuwania towarów z oferty Sklepu,

c)    przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,

d)   wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu.

5.    Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny towarów zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.

6.    Dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polsk i za granicę:

a)    przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu Payu

b)   przelew tradycyjny bankowy

7.    Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania niektórych forma płatności dla wybranych produktów.

V.Terminy realizacji

1.    Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych.

2.    W przypadku zamówienia kilku produktów przesyłka wysyłana jest lub wydawana z chwilą skompletowania wszystkich towarów. Termin wysyłki lub osobistego wydania towaru Użytkownikowi określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

3.    Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru pośrednika wysyłki – wysyłka kurierska. Każdy pośrednik, deklaruje własny maksymalny termin dostawy wskazany w opisie.

4.    Za opóźnienia lub brak dostarczenia towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika ponosi Użytkownik.

VI.        Prawo odstąpienia od umowy

1.    Konsument/Konsument-przedsiębiorca mogą odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wyjątek stanowią produkty i usługi przygotowane indywidualnie pod zamówienie Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy wykonane na specjalne zamówienie.

2.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.

3.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na naszej stronie: www.male-me.pl/gwarancja_i_zwroty.php#read lub w formie pisemnej na adres email info@male-me.pl przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia. Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru.

4.    Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu lub innym dowodem potwierdzającym zakup zwracanego towaru w naszym sklepie (np. potwierdzenie płatności za towar, mail potwierdzający zakup towaru), z adnotacją „Zwrot”.

5.    Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie do sklepu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6.    Zwrot towaru następuje na adres: MALE-ME Ewa Błoch, 95-200 Pabianice, ul. Karniszewicka 144.

7.    Zwrotu płatności za towar Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że w tym czasie Konsument/Konsument-przedsiębiorca zwrócił towar do Sklepu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy przy zakupie, chyba, że Konsument/Konsument-przedsiębiorca wyraźnie wskazał inną formę zwrotu płatności.

8.    Konsument/Konsument-przedsiębiorca otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów, w tym kosztów dostarczenia towaru w wysokości najtańszego sposobu wysyłki oferowanego przez sklep.

VII. Reklamacje

1.     Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi towar bez wad. Sprzedawca odpowiada za zgodność towaru z umową.

2.     W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową, Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji, w przypadku gdy niezgodność towaru z umową ujawni się w ciągu dwóch lat od jej wydania Użytkownikowi.

3.     Reklamację należy przesłać za pośrednictwem formularza reklamacji umieszczonego w naszym serwisie: www.male-me.pl/gwarancja_i_zwroty.php#read albo w formie pisemnej na adres email info@male-me.pl lub pocztą tradycyjną na adres MALE-ME Ewa Błoch, 95-200 Pabianice, ul. Karniszewicka 144 wraz z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia niezgodności towaru z umową.

4. Sklep ma obowiązek odebrać reklamowany towar od Klienta na koszt sklepu. W tym celu, Sklep ustala z Użytkownikiem termin oraz miejsce odbioru reklamowanego towaru.

5.     Działania jakie może podjąć Użytkownik w przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową:

a)    Użytkownik może żądać naprawy reklamowanego towaru, bądź wymiany na rzecz nową – zgodną z umową. W przypadku gdy wybrany przez Klienta sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową okaże się niemożliwy bądź związany z nadmiernymi kosztami dla Sklepu – Sklep może doprowadzić towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę w miejsce wymiany bądź przez wymianę w miejsce żądanej przez Użytkownika naprawy.

b) Złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny towaru albo o odstąpieniu od umowy. Użytkownik może skorzystać z tej opcji reklamacyjnej w przypadku gdy: niezgodność towaru z umową jest istotna; brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sklep próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; gdy sklep odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

6.     W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona przez Sklep, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Sklep stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Sklepu.

7.     Sprzedawca oraz Użytkownik podejmą wszelkie starania do polubownego rozwiązania wszelkich sporów, zwłaszcza poprzez przeprowadzenie negocjacji.

VIII.   Konto użytkownika w systemie

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość bezpłatnego, dobrowolnego założenia konta użytkownika w serwisie www.male-me.pl.
 2. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Serwisie.
 3. Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 4. W momencie rejestracji (założenia Konta użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawca umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Serwisu, za pośrednictwem formularza kontaktowego www.male-me.pl/kontakt.php#read lub na adres e-mail: info@male-me.pl swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

IX.  Warunki techniczne

1.     Aby korzystać z usług Serwisu konieczne jest spełnienie określonych wymogów technicznych:

a)    Aktywne konto poczty elektronicznej;

b)   urządzenie połączone z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarka stron www;

c)    akceptacja plików cookies włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej;

d)   obsługa skryptów JavaScript włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej.

2.    Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem.

X.    Dane osobowe i polityka cookies

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatnościwww.male-me.pl/polityka_prywatnosci.php#read zamieszczona w Serwisie.
 3. Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatnościwww.male-me.pl/polityka_prywatnosci.php#read zawartej na stronie serwisu.

XI.        Postanowienia końcowe

1.  Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

2.  Produkty i usługi zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego jak również przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

4.  W przypadku rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży, sadem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

5.  Podczas rozpatrywania sporów Użytkownik ma możliwość skorzystania z Platforma ODR – interaktywnej strony internetowej stanowiąca jeden punkt dostępu dla konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór (ODR ― Online Dispute Resolution). Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.

Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK). Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie. Link do platformy ODR dostępny jest pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

6.  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

7.  W sytuacji, gdy Sprzedawca dokona zmian w regulaminie, zostanie on udostępniony w Serwisie w formie jednolitej.

8.  Nowy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Serwisie i obejmuje usługi świadczone przez Serwis od dnia jego opublikowania.

Data publikacji regulaminu:  31.12.2022 r.

 Załącznik 1: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

NIP ………………………………………..

(jeśli dokonywałeś zakupu z fakturę)

dane składającego oświadczenie

                               Dane Sklepu:

MALE-ME Ewa Błoch,

ul. Karniszewicka 144,

95-200 Pabianice,

NIP: 7311042180

REGON 471241300

e-mail: info@male-me.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… z MALE-ME Ewa Błoch, ul. Karniszewicka 144, 95-200 Pabianice, NIP 7311042180, REGON 471241300. zawartej na odległość w dniu………………………

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony do dnia ………………… w stanie niezmienionym.

……………………………

podpis składającego oświadczenie

 Załącznik 2: WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

NIP ………………………………………..

(jeśli dokonywałeś zakupu na fakturę)

dane składającego oświadczenie

                               Dane Sklepu:

MALE-ME Ewa Błoch,

ul. Karniszewicka 144,

95-200 Pabianice,

NIP: 7311042180

REGON 471241300

e-mail: info@male-me.pl

REKLAMACJA TOWARU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy*
 • nieodpłatną naprawę towaru*
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres*
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….*

……………………………

podpis składającego reklamację

*niepotrzebne skreślić

--